Đất và người xứ quảng

Cho ý kiến về xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022( 30/12/2021)

Theo dự thảo chương trình công tác, trong năm 2022, UBND tỉnh sẽ có 283 nội dung trọng tâm, cùng lịch làm việc và 12 nội dung thực hiện xuyên suốt. Trong đó, tập trung  vào nội dung, chương trình khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia; 03 Kết luận và 05 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX; Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh thực hiện công tác thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước; đồng thời, thực hiện điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vốn đầu tư công; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư; tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo đúng quy hoạch,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thành Chương trình công tác năm 2022, trình UBND tỉnh trước ngày 21/12/2021; đồng thời, yêu cầu các sở, ban ngành bám sát các chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để triển khai, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành phải xác định nhiệm vụ tương ứng để ban hành chính sách, kế hoạch và thời gian thực hiện; từng sở, ngành phải có chương trình công tác cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành trong việc xây dựng các nội dung dự thảo, kế hoạch phục vụ cho hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

L.Uyên- T.Diễm


Lượt truy cập

Đang online : 2

Tổng truy cập : 9,690