Đất và người xứ quảng

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2022( 30/12/2021)

Năm 2021: công tác tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung và việc triển khai công tác tư pháp nói riêng, nhưng toàn Ngành đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật được chú trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã thẩm định 43 đề nghị xây dựng, 232 dự thảo, hơn 30 Nghị định về xử lý vi phạm hành chính và 30 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn Ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 12.366 VBQPPL (giảm 6% so với năm 2020); tập trung rà soát được 29.955 VBQPPL (giảm 9% so với năm 2020), kiến nghị xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) đối với 5.581 văn bản (tăng 15,9% so với năm 2020).

Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đã có nhiều đổi mới trong tư duy, cách làm; nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đã được chú trọng, nổi bật là thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình trạng chậm ban hành văn bản vẫn còn; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, địa phương còn thấp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số bộ, ngành, địa phương chưa có trọng tâm, trọng điểm…

Năm 2022: Ngành Tư pháp phải xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tư pháp năm 2021 và cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, vì vậy toàn ngành Tư pháp phải xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú trọng thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL.

Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự khi được Quốc hội thông qua; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp...

H.H


Lượt truy cập

Đang online : 2

Tổng truy cập : 14,285