Mặt trận và Tổ chức thành viên

Cho ý kiến về quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa( 30/12/2021)

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan chủ trì dự thảo, việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa được pháp luật quy định để cơ quan chức năng làm cơ sở thực hiện. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, theo đó tại điểm 5, khoản 11, Điều 1 Nghị định quy định UBND cấp tỉnh quy định chi tiết về các nội dung này.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng dự thảo quy định gồm 3 Chương, 12 Điều, trong đó quy định cụ thể về tiêu chí rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2000/NĐ-CP; rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; công bố công khai, lấy ý kiến người dân danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; trình, phê duyệt danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; thực hiện công khai các thửa đất nhỏ hẹp trước khi giao đất, cho thuê đất; việc giao đất, cho thuê đất và quản lý sử dụng đất,...

Về dự thảo Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng; điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND tỉnh quy định cụ thể điều kiện tách thửa, hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Theo đó, về điều kiện tách thửa đất, dự thảo quy định các thửa đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được hình thành từ việc tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Không được tách thửa đối với thửa đất có nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất mà khi thực hiện tách thửa nhà, công trình nằm trên hai thửa đất trở lên (trừ các công trình nuôi gia súc, gia cầm, các công trình khác xây dựng tạm để phục vụ đời sống, sinh hoạt).

Trường hợp tách thửa đất ở có hình thành mới đường giao thông thì việc tách thửa đất được thực hiện theo các trường hợp quy định cụ thể.

Về điều kiện hợp thửa đất, dự thảo quy định các thửa đất hợp thửa phải đảm bảo của một chủ sử dụng đất, phải liền kề nhau và cùng mục đích sử dụng đất. Trường hợp các thửa đất có nguồn gốc từ thửa đất ở có vườn, ao cùng một chủ sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa, nay người sử dụng đất có nhu cầu thì được hợp thửa đất.

Về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với thửa đất ở, dự thảo đề xuất diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không được nhỏ hơn quy định 50m2 đối với đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn theo các khu vực quy định; các khu vực còn lại là 100m2.

Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khu vực đô thị là 200m2; khu vực nông thôn 300m2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh đến sự cần thiết phải sớm ban hành các quy định trên để làm cơ sở thực hiện; cho ý kiến chỉ đạo từng nội dung quy định cụ thể của 2 dự thảo trên; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành; trong đó lưu ý các quy định phải chặt chẽ, đảm bảo tính hợp pháp và tình hình thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành quy định.

P.V


Lượt truy cập

Đang online : 1

Tổng truy cập : 9,684